Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávané osobní údaje

OSOBNÍ ÚDAJE – PACIENTI

 

 • Identifikační údaje správce

Správce:    Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 00090638

se sídlem Vrchlického 59, 586 01 Jihlava

 

 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

v Nemocnic Jihlava je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který pomáhá při řešení problematiky ochrany osobních údajů pan Mgr. Petr Navrátil.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám k dispozici pro vyřizování dotazů týkajících se nakládání s osobními údaji nebo pro poskytování dalších informací o ochraně osobních údajů a můžete jej kontaktovat:

Mgr. Petr Navrátil

Mgr. Petr Navrátil

Advokát

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
Tel: +4230 567 157 197, +420 157 909
e-mail: dpo@nemji.cz
web: www.nemji.cz

 

 • Účel zpracování

Účelem zpracování  osobních údajů týkající se pacientů je získání údajů, které bezprostředně souvisí s identifikací pacienta a dále se zdravotním stavem pacienta tak, aby pacientovi mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče.

 

 • Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou pacienti správce.

 

 • Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů je zdravotní dokumentace každého pacienta, ve které jsou uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává. Údaje se zpracovávají ve formě listinné i ve formě elektronické.

 

 • Místa zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

 • Příjemce nebo kategorie příjemců

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci správce, které tyto využívají k výkonu své činnosti. Jedná se zejména o lékaře a zdravotní sestry.

 

 • Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

 • Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

Kamerový server je instalován v místnosti bez oken s ostatní informační a komunikační technologií Nemocnice. Vstup do místnosti je opatřen dveřmi v běžném provedení s bezpečnostním zámkem a koulí na vnější straně. Místnost je zabezpečena pohybovým čidlem a alarmem s kódovým ovládáním, jehož výstup je vyveden na pult bezpečnostní agentury a dále je místnost sledována jednou z kamer kamerového systému. Do místnosti mají přístup pouze zaměstnanci Úseku ICT.

Přístup k uloženým záznamům je možný pouze na základě přihlášení do operačního systému Windows prostřednictvím loginu a hesla a následného přihlášení do aplikace pro zpracování obrazových informací dalším loginem a heslem. Příslušná oprávnění má pouze jedna osoba, a to určený správce kamerového systému.

Pro provoz kamerového systému má Nemocnice zpracovánu směrnici „Kamerový systém se záznamovým zařízením Nemocnice Jihlava“, která současně určuje správce kamerového systému a osoby pověřené dohledem.

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE – ZAMĚSTNANCI

 

 • Identifikační údaje správce

Správce:    Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 00090638

se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

 • Účel zpracování

Účelem zpracování  osobních údajů týkající se zaměstnanců správce je získání údajů, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovního poměru a to zejména:

 • k sepsání pracovní smlouvy,
 • k pro hlášení přihlášek a odhlášek sociálního a zdravotního pojištění,
 • k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění,
 • pro správný výpočet mzdy,
 • pro správný výpočet měsíčních záloh na dani,
 • pro zjištění přesného nároku na odchod do starobního důchodu,
 • pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením,
 • kvůli hlášení zaměstnávání cizinců,
 • pro prohlášení poplatníka daně z příjmů,
 • pro různá potvrzení o příjmu – finanční úřad, úřad práce, soudy, bankovní instituce apod.

 

 • Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zaměstnanci správce.

 

 • Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů je osobní složka každého zaměstnance, ve které jsou uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává.

 

 • Popis způsobu zpracování údajů

Před uzavřením pracovního poměru si správce (zaměstnavatel) jednotlivé údaje od zaměstnance vyžádá, což znamená, že zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Jedná se pak o tyto osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení (i všechna dřívější příjmení),
 • datum narození,
 • místo narození,
 • rodné číslo (u cizinců dále přidělené rodné číslo),
 • státní příslušnost, rodinný stav,
 • kontaktní adresu,
 • vzdělání (originály dokladů o vzdělání),
 • dosavadní praxi,
 • doklad o bezúhonnosti (u vedoucích pracovníků a u zdravotnických povolání),
 • informace o zdravotním stavu,
 • informace zda pobírá důchod,
 • u žen počet vychovaných dětí,
 • zdravotní znevýhodnění,
 • zdravotní pojišťovnu,
 • údaje o manželce a dětech (pro případ daňového zvýhodnění),
 • číslo bankovního účtu (pro zasílání mzdy na účet zaměstnance na základě jeho žádosti),
 • u lékařů členství v ČLK (předpoklad pro výkon lékařského povolání).

 

 • Místa zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

 • Příjemce nebo kategorie příjemců

Příjemcem osobních údajů je správce osobních údajů a dále instituce, kterým jsou údaje sdělovány v souvislosti se vznikem a ukončením pracovním poměrem, s výplatou platu, případně v souvislosti s jinými skutečnostmi související s pracovním poměrem, např. Úřad práce, Finanční úřad, zdravotní pojišťovna, Okresní správa sociálního zabezpečení a jiné.

 

 • Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

 • Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

Přístup k údajům v elektronické podobě do Personálního a mzdového programu  mají zaměstnanci personálního a mzdového oddělení  a určený správce ICT.

Přístup k osobním spisům zaměstnanců mají pouze zaměstnanci personálního a mzdového oddělení, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Opatření k zajištění osobních údajů je standardní. Místnost, kde jsou uloženy údaje, jsou vstupní dveře zajištěné bezpečnostním zámkem a koulí, uvnitř místností se nachází skříně uzamčené pro ukládání personální agendy.

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

 

 KAMEROVÝ SYSTÉM

 

 • Identifikační údaje správce

Správce:    Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 00090638

se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

 • Účel zpracování

Účelem zpracování je ochrana majetku osob před krádežemi, ochrana osob, zejména zaměstnanců správce, před napadením agresivních pacientů, jakož i ochrana před jinou protizákonnou či trestnou činností.

Účelem provozu kamerového systému je prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu bezdomovců a jejich neoprávněnému zdržování se v objektu Nemocnice, proti kapesním krádežím, proti vandalismu, a dále jako preventivní ochrana personálu Nemocnice v nočních hodinách proti napadení agresivními pacienty (zejména v prostorách pohotovostní ambulance s nepřetržitým provozem). Důvodem k instalaci kamerového systému byla i skutečnost, že incidenty, které se v Nemocnici udály před instalací kamerového systému a byly šetřeny Policií ČR, nebylo možno doložit kamerovým záznamem.

Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti z určitým jednáním (viz výše). Rozsah zpracovávaných údaje bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány bez souhlasu subjektů údaje a to ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona číslo 110/2019 Sb.

 

 • Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména pacienti správce, zaměstnanci správce, jakož i další osoby vstupující z jakéhokoliv důvodu do prostor správce.

Na všech vstupech do prostor Nemocnice a na oplocení areálu Nemocnice jsou umístěny informační štítky formátu přibližně A5 s nápisem „Pozor Areál nemocnice je sledován kamerovým systémem!“ s piktogramem kamery.

 

 • Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému).

 

 • Popis způsobu zpracování údajů

V prostorách Nemocnice je tedy instalováno celkem 31 kamer typů AXIS 211, 221 D&N, 216 FD a 212 PTZ (s možností dálkového ovládání směru záběru a zorného úhlu – zoom). Kamery mají pevnou montáž, přičemž kamery instalované v suterénu Nemocnice mají možnost „nočního vidění“. Kamery snímají barevný obraz s rozlišením 640 x 480 bodů, v tomto rozlišení je záznam i ukládán, zvuk není snímán. Kvalita záznamu (rozlišovací schopnost a snímková frekvence) je dostatečná k identifikaci sledovaných osob a rozpoznání jejich aktivit.

Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, přičemž ze čtyř kamer je pořizován nepřetržitý záznam, u zbývajících je záznam aktivován pouze pokud je v zorném poli kamery detekován pohyb. Doba uložení záznamů je nastavena SW na 7 dnů.

Kamery jsou instalovány na různých místech v budovách Nemocnice a jejich seznam je součástí interní směrnice.

 

 • Místa zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce (oznamovatele) tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

 • Příjemce nebo kategorie příjemců

Za určitých okolností mohou být kromě správce příjemcem orgány činné v trestním řízení (Police ČR, státní zastupitelství, soud), případně i orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky, na základě zákonem stanovených pravidel.

 

 • Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

 • Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

Kamerový server je instalován v místnosti bez oken s ostatní informační a komunikační technologií Nemocnice. Vstup do místnosti je opatřen dveřmi v běžném provedení s bezpečnostním zámkem a koulí na vnější straně. Místnost je zabezpečena pohybovým čidlem a alarmem s kódovým ovládáním, jehož výstup je vyveden na pult bezpečnostní agentury a dále je místnost sledována jednou z kamer kamerového systému. Do místnosti má přístup celkem 5 zaměstnanců oddělení informačních a komunikačních technologií Nemocnice.

Přístup k uloženým záznamům je možný pouze na základě přihlášení do operačního systému Windows prostřednictvím loginu a hesla a následného přihlášení do aplikace pro zpracování obrazových informací dalším loginem a heslem. Příslušná oprávnění má pouze jedna osoba, a to určený správce kamerového systému.

Pro provoz kamerového systému má Nemocnice zpracovánu směrnici „Kamerový systém se záznamovým zařízením Nemocnice Jihlava“ ze dne 18. února 2008, která současně určuje správce kamerového systému a osoby pověřené dohledem.

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

 

Rezervační systém Reenio (konference, služby)

 

 • Identifikační údaje správce

Správce:    Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 00090638

se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

 • Účel zpracování

Účelem zpracování  osobních údajů týkající se uživatelů je získání údajů, které bezprostředně souvisí s rezervací nebo registrací.

 

 • Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou uživatelé rezervačního systému.

 

 • Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů je rezervační systém, ve které jsou uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává. Údaje se zpracovávají ve formě elektronické.

 

 • Popis způsobu zpracování údajů

Při registraci nebo rezervaci v rezervačním systému uživatel uvede účelu a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Jedná se pak o tyto osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení,
 • e-mail,
 • telefon.

 

 • Místa zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 • Příjemce nebo kategorie příjemců

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci správce, které tyto využívají k výkonu své činnosti.

 

 • Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

 • Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

Přístup k údajům v elektronické podobě prostřednictvím rezervačního systému Reenio je zabezpečen nutností přihlásit se uživatelským jménem a heslem. Bez přihlášení se nelze k osobním údajům dostat. Identifikace a heslo je pro každého uživatele individuální. Uživatel je vázán mlčenlivostí. Přístup do rezervačního systému je omezen dle pracovního zařazení každého uživatele.

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

Za platnost odpovídá právní oddělení Nemocnice Jihlava.