Nemji-logo-inverted

Oddělení zobrazovacích metod

Spektrum nabízené péče

 • Mamografie, mamograf

  Jedná se o rentgenové vyšetření prsu za účelem odhalení počátku rakovinného bujení. Je základní zobrazovací metodou u většiny žen. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé, u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, je to nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Obvykle se vyšetřuje prs ve dvou rovinách, celkem se tedy provádí 4 snímky.
  Některá mamografická vyšetření je nutno ještě doplnit ultrazvukovou kontrolou. Na našem pracovišti je toto vyšetření prováděno bezprostředně v týž den, v rámci jedné návštěvy pacientky. U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy, při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor ) se nečeká.

  Co je mamografický screening?

  Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.
  Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 nových případů onemocnění a incidence neustále vzrůstá. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok více jak 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 – 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo.
  Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

  Vyšetření

  Diagnostická mamografie – se provádí u pacientů s příznaky zhoubného onemocnění prsu nebo u již diagnostikovaného zhoubného onemocnění prsu nebo jako doplňující vyšetření ke screeningové mamografii.
  Screeningová mamografie – je prováděna v souladu s příslušnou vyhláškou MZ ČR v rámci preventivních prohlídek a dispenzární péče. Není vhodnou metodou pro ženy mladší 40 let (s výjimkou žen s výrazně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu, které jsou sledovány podle individuálně určeného schématu) a neměla by být prováděna častěji než každoročně. K vyšetření přichází žena do screeningového mamografického centra se žádankou k provedení tohoto výkonu nebo s pozvánkou (indikace na základě věku). Žena-samoplátkyně se může k vyšetření dostavit přímo na pracoviště bez příslušné žádanky.

  Duktografie – je indikována u pacientů se spontánní patologickou sekrecí z bradavky, která by mohla být projevem nádorového onemocnění (papilom, karcinom aj.) . Do secernujícího mlékovodu je vpravena kontrastní látka a následně provedeny snímky.

  Příprava na vyšetření:
  • Vyšetření provedeno ve stoje, nutno odstranit veškeré kosmetické přípravky v podpaží.
  • Ultrazvukové vyšetření – bez přípravy, vyšetření vleže.
  • Zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům – bez přípravy, ve spolupráci s požadujícím oddělením.
  • Perkutánní punkce nebo biopsie řízená UZ metodou – bez přípravy, vyšetření vleže, možná rizika – alergická reakce na znecitlivující látku nebo riziko krvácení a hematomu. Omezení po výkonu – krycí obvaz do druhého dne a v den výkonu omezení fyzické práce a sportovní aktivity.
  Vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění

  Screeningové vyšetření je jednou za dva roky hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let. Abyste však v ordinaci nemusela za vyšetření platit, musíte přijít s platnou žádankou. Žádanka je vlastně žádost napsaná na papíře, ve které lékař požaduje provedení preventivního vyšetření prsu. Co to znamená? Chcete-li mít preventivní vyšetření prsu, musíte v nejprve navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který je povinen vám zmíněnou žádanku vydat. Odesílající lékař má pak právo dozvědět se výsledek vyšetření a vy máte povinnost tuto zprávu mu předat. Tento postup se možná zdá zbytečně složitý, ale není tomu tak. Je nezbytně nutné, aby lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, věděl, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může napsat bez obav všechny léky, které žena potřebuje. Žena, která onemocněla nádorem prsu, nemůže užívat například hormonální léky v té šíři jako žena zdravá, a proto i tento fakt musí její lékař znát.

  Vyšetření si hradíte samy

  Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká: Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká:

  1) Žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřeny dříve, než je stanoven tzv. screeningový interval (v současné době 2 roky mezi dvěma po sobě následujícími mamografickými vyšetřeními),
  2) žen mimo screeningovou populaci – tzn. těch, které jsou mladší 45 let.

  Objednat / informovat se na preventivní (screeningové) vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 602,

  nebo přes online formulář – Odkaz zde

  Přístrojové vybavení a ukázkové snímky:
  • Mammomat Inspiration, Siemens
 • Skiaskopie
  Skiaskopie

  Jedná se o radiologickou vyšetřovací metodu, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení lidského těla v reálném čase. Využívá se především k zobrazení trávící trubice (jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva), zobrazení žlučového stromu (ERCP), méně často k zobrazení ostatních dutých orgánů (moč. měchýře, děložní dutiny), páteřního kanálu či některých patologií (píštěle…) apod.

  Kontraindikace vyšetření
  • Gravidita.
  • Nespolupracující pacient.
  Jednotlivá vyšetření:

  Rentgenové vyšetření jícnu – ve stoje, bez přípravy.

  Rentgenové vyšetření žaludku a duodena, tenkého střeva, pasáž trávicí trubicí – vyšetření se provádí ve stoje, pacient nesmí jíst, pít ani kouřit od půlnoci v den vyšetření. Přichází na vyšetření zásadně v dopoledních hodinách, když je v žaludku minimum žaludečních šťáv. U pacientů u kterých je zúžen pylorus musí být obsah žaludku odčerpán.

  Rentgenové vyšetření tlustého střeva –irrigografie – vyšetření je prováděno vleže. Před vyšetřením musí být střevo pacienta vyprázdněno. Vyprázdnění se provádí úpravou stravy a nálevy nebo pomocí medikamentů. Strava má být 2-3 dny před vyšetřením kašovitá a bezezbytková. Pacient se dostaví na vyšetření s rektoskopickým nálezem – bez něj nelze vyšetření provést.

  Rentgenové vyšetření – cholangiografie peroperační nebo T-drénem – vyšetření se provádí vleže na operačním sále.

  Rentgenové vyšetření močového měchýře –cystografie – vyšetření prováděno vleže, ve spolupráci s urologem. Ke zjištění retence moči v močovém měchýři.

  Rentgenové vyšetření mikční cystouretrografie – vyšetření prováděno vleže. Ve spolupráci s urologem nebo dětským oddělením. Ke zjištění reflexu v ureterech.

  Retrográdní pyelografie jednostranná – vyšetření prováděno vleže. Zobrazení dutého systému ledvin. Vyšetření prováděno ve spolupráci s urologem.

  Antegrádní pyelografie jednostranná – vyšetření prováděno vleže. Zobrazení dutého systému ledviny perkutánním vpichem, vyšetření prováděno ve spolupráci s urologem.

  Rentgenové vyšetření děložní dutiny a vejcovodů – Hysterosalpingografie – vyšetření prováděno vleže, ve spolupráci s gynekologem. Pacientka přichází vyprázdněná, těsně před vyšetřením se vymočí, nervózní ženy mají být premedikovány. Kontraindikace – akutní zánět, krvácení, gravidita.

  ERCP – endoskopická retrográdní cholangiopankkreatografie – vyšetření prováděno vleže. ERCP je náročné, invazivní vyšetření žlučových a pankreatických cest, které se provádí endoskopickou cestou pod RTG kontrolou. Je prováděno vždy za hospitalizace. Pacient od půlnoci lační, ráno si může dát doušek čaje nebo vody, léky p. o. jsou vysazeny. Před ERCP vyšetřením by neměl mít pacient RTG vyšetření trávicího traktu.

  Objednat / informovat se na vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 602
  Přístrojové vybavení a ukázkové snímky
  • Siemens Artis zee
 • Skiagrafie

  je základní radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních indikované i akutně. Vychází z principu rozdílné absorpce a rozptylu rentgenového záření v jednotlivých tkáních lidského těla ve směru ohnisko – přijímač obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší zřetelnou informaci o sledovaných strukturách, kterými jsou skelet, měkké tkáně a struktury s náplní kontrastní látky. Skiagrafický zobrazovací systém umožňuje dosáhnout velkého rozlišení vysokého kontrastu a velkého prostorového rozlišení u zobrazení při možnosti dosažení nízké radiační zátěže pacienta.

   Kontraindikace vyšetření:
  • Gravidita.
  • Nespolupracující pacient.
   Prováděná vyšetření:

  Rentgenové vyšetření prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy.
  Rentgenové vyšetření lebky, cílené snímky.
  Rentgenové vyšetření lebky, přehledné snímky.
  Rentgenové vyšetření krku a krční páteře.
  Rentgenové vyšetření hrudní a bederní páteře.
  Rentgenové vyšetření křížové kosti a SI kloubů.
  Rentgenové vyšetření pánve nebo kyčelního kloubu.
  Rentgenové vyšetření ramenního kloubu.
  Rentgenové vyšetření kostí a klubů končetin (kromě pažního, pánevního pletence, prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy).
  Rentgenové vyšetření žeber a sterna.
  Rentgenové vyšetření hrudníku.
  Rentgenové vyšetření kloubu-držené snímky.
  Rentgenové vyšetření končetin měkkou snímkovací technikou.
  Rentgenové vyšetření břicha.

  Přístrojové vybavení a ukázkové snímky:
  • Siemens Multix Fusion, Siemens Ysio Max a Siemens Ysio X.pree
 • CT - počítačová tomografie

  Jedná se o zařízení pracující s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, u CT (computed tomography) však rotuje zdroj záření – rentgenka i detekční systém okolo těla pacienta, který je tak ozařován postupně z různých úhlů po celém obvodu těla. Detekční systém pak vyhodnocuje množství záření procházející tělem pacienta pod různými úhly a z těchto dat jsou následně pomocí výkonného počítače zrekonstruovány jednotlivé scany – obrazy vrstev těla zpravidla v axiální rovině.

  U klasického RTG snímku je výsledkem sumační obraz z celého těla, na kterém se stíny jednotlivých struktur překrývají; u CT vyšetření získáme tenké vrstvy z vyšetřované oblasti, bez překrývání jednotlivých částí těla, lze tedy zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány, jejich strukturu a patologické stavy.

  Indikace k vyšetření

  Vzhledem k relativně velké zátěži rtg zářením je CT indikováno jako „metoda druhé volby“ – doplňující vyšetření, které by mělo pomoci objasnit nejasný nález ultrazvukového vyšetření nebo klasického rtg snímku a to především u posuzování kostí, plic a střev, kde ultrazvukové vyšetření nelze uplatnit. U akutních (neodkladných) indikací používáme CT především pro zobrazování hlavy – mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, protože velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení. Velmi spolehlivě zobrazí i traumatické změny orgánů hrudníku, břicha, pánve i zlomeniny kostí. Další velmi důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na postižení aorty (srdečnice), jako je výduť nebo dissekce (odtržení výstelky) aorty. V daném případě se provádí CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT), hlavně pro zobrazení velkých tepen (aorty, renální tepny, pánevní tepny, karotidy) a také pro zobrazení mozkových tepen (circulus arteriosus Willisi). V některých případech může zcela nahradit klasické angiografické vyšetření.

  Kontraindikace vyšetření

  Před vyšetřením je nutno cíleně pátrat a vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. Každý pacient je ošetřujícím lékařem poučen o rizicích nitrožilního podání kontrastní látky a v případě jejího předpokládaného podání během CT vyšetření si ošetřující lékař vyžádá a spolupodepíše pacientův písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním.

  Při relativních kontraindikacích je nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření.

  Nativní vyšetření

  Gravidita – pouze ve vážném ohrožení života.

  Vyšetření s kontrastní látkou

  Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.

  V níže uvedených případech může být kontrastní CT vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace – vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (důkladná a rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologického týmu, zajištění hemodialýzy, nutná hospitalizace atd.):

  • gravidita,
  • jaterní a ledvinová insuficience, následně nutná dialýza,
  • hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy),
  • feochromocytom (nádor produkující katecholaminy),
  • nespolupracující pacient.

  Rizika vyšetření

  CT přístroj využívá rentgenové záření, a proto dochází k jisté radiační zátěži pacienta viz. sekce „Ionizující záření“.

  Podání kontrastní látky (nitrožilně popř. perorálně) – může mít nežádoucí účinky: návaly horka, pocení, nevolnost, zarudnutí, svědění, vyrážka a ve zcela výjimečných případech se může objevit i těžká alergická reakce charakteru anafylaktického šoku, vyžadující lékařskou péči a zcela výjimečně i hospitalizaci pacienta.

  Objednat / informovat se na vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 561

  Přístrojové vybavení a ukázkové snímky:
  • CT Siemens SOMATOM DEFINITION AS+ 128CT přístroj Somatom Definition AS+ značky Siemens umožňuje současné snímání 128 vrstev na jednu otočku rentgenky. Výjimečné prostorové rozlišení nabízí zobrazení tkáňových struktur od velikosti 0,24 mm, rozsah snímání obrazu 200 cm v kombinaci s tímto rozlišením zase umožňuje vyšetření celého těla pacienta během 10 vteřin. To je obzvlášť důležité při vyšetření pacientů s těžkými úrazy, v bezvědomí nebo u nespolupracujících pacientů. Tyto výjimečné parametry jsou využitelné zejména v traumatologii, kdy se jedná o co nejrychlejší stanovení diagnózy, a v kardiologii, kde umožňují vyšetření funkce srdce a hodnocení koronárních tepen včetně analýzy kalcifikací v jejich stěnách.Rychlost a kvalita obrazů je výhodná pro kvalitativní vaskulární diagnostiku a plánování intervenčních zákroků na cévách. Plně automatická funkce objemového zobrazení (3D) usnadňuje vyhodnocení prokrvení mozku. Snímky z tohoto přístroje jsou generovány ve formátu DICOM, což umožňuje jejich okamžité předání do systému PACS a prohlížení odeslaných CT obrazů na klinických pracovištích.
 • Angiografie a intervenční radiologie
  Co je Angiografie?

  Angiografie je vyšetření, jež se provádí pomocí RTG záření a kontrastní látky, která se vstřikuje do cévy. Vyšetření  využíváme zejména k zobrazení tepen. Klasickým požadavkem je vyšetření tepenného systému dolních končetin při podezření na ischemickou chorobu dolních končetin. Kromě toho lze zjistit zúžení ledvinných tepen či zúžení krkavic (krční tepny). Tato metoda vyšetření cévního zásobení je pomalu vytlačována CT angiografií a MR angiografií u nichž však není možné současně provést terapeutický zákrok – angioplastika (roztažení cévy balonkem) nebo zavedení výztuhy v podobě kovové trubičky (stent).

  Průběh vyšetření

  Vyšetření se provádí vleže při místním znecitlivění. Pacient leží na vyšetřovacím stole v angiografickém sále. Lékař znecitliví místo vpichu např. tříslo (eventuálně jiné vstupní místo) a provede punkci stehenní tepny (nebo jinou tepnu dle vstupního místa). Do tepny zasune pomocí vodiče tenkou plastovou trubičku a skrz ní pak vypustí kontrastní látku. U vyšetřovacího stolu je k dispozici rentgenový přístroj, na jehož obrazovce lékař vidí v reálném čase průtok kontrastní látky tepnami a najde tak na cévách patologicky postižená místa. Vyšetření trvá v celkově průměru kolem jedné hodiny, včetně případného terapeutického výkonu. Rentgenové snímky jsou uloženy do počítače a lékař se na ně může podívat i kdykoliv později.

  V případě nálezu zúženého místa ho může lékař rozšířit pomocí drobného balonku, který zavede do určeného místa přes tenký drátek (vodič) v cévě. Kromě toho lze do zúžení zavést výztuhu v podobě kovové trubičky (stent), která zúžené místo vyztuží.

  Po ukončení vyšetření se místo vpichu překryje pevným obvazem (bandáž) a tlakovým obvazem nebo se místo vpichu do cévy uzavře speciální cévní záplatou, která se později sama vstřebá. Pacient musí 8 hodin po zákroku v klidu ležet a nevstávat z lůžka. Tlakový obvaz se obvykle odstraňuje po 8-12 hodinách.

  Kontraindikace vyšetření

  Stejně jako u jiných vyšetření kde je pacientovi podána kontrastní látka se může projevit alergická reakce. Kontrastní látka také představuje zátěž pro ledviny a může je poškodit. Z tohoto důvodu je nutné po angiografii dodržet pitný režim nebo lze využít nitrožilní infuze.
  Tyreotoxikóza – zvýšená funkce štítné žlázy

  Výhody vyšetření (zákroku)

  – Kvalitní zobrazení prakticky všech cév v lidském těle.
  – Možnost přímého terapeutického zákroku u některých tepen či žil v lidském těle pouhým vpichem (miniinvazivní výkon) bez nutnosti operačního výkonu.

  Nevýhody a možné komplikace vyšetření (zákroku)

  Přístroj, na kterém se provádí angiografické vyšetření, pracuje s rentgenovým ionizujícím zářením v důsledku čehož vzniká radiační zátěž pacienta, proto je nutné indikovat toto vyšetření s ohledem na  velikost této zátěže a diagnostickou a terapeutickou výtěžnost.

  V místě vpichu se může vytvořit hematom (modřina) proto je nutné dodržet klidový režim na lůžku v rozmezí 6 až 24 hodin, dále může dojít ke krvácení v okolí vpichu, eventuálně i trombózy cévy. Tyto komplikace se řeší konzervativně nebo chirurgicky podle jejich rozsahu a povahy.

  Možné komplikace:
  • Rozrušení a uvolnění aterosklerotického plátu s následným vmetkem do cévního řečiště.
  • Ruptura aneurysmatu v průběhu výkonu s krvácením.
  Extravaskulární výkony

  Mezi extravaskulární intervenční výkony prováděné na našem oddělení patří především punkce a drenáže patologických tekutinových zánětlivých kolekcí v dutině břišní, dutině hrudní, v retroperitoneu či pánvi. Diagnostické biopsie patologických ložisek v různých orgánech.

  Dále se na našem  pracovišti provádí vertebroplastika a kyfoplastika.

  Objednat / informovat se na vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 645

  Přístrojové vybavení:
  • Siemens Artis Zee Ceiling
 • Ultrazvuk

  Jedná se o bezbolestné neinvazivní vyšetření, při kterém jsou využívány vysokofrekvenční zvukové vlny (nikoliv ionizující rentgenové záření) k zobrazení tkání lidského těla, a pomocí kterého lékař může určit diagnózu a navrhnout další léčbu. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů, resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. Nevýhodou je neschopnost ultrazvuku projít skrze kost a vzduch, proto je nemožné vyšetřovat např. plíce nebo smyčky na střevech. Při vyšetření je nutné vyvinout dostatečný tlak na měřící sondu kvůli dobrému kontaktu s tělem pacienta, což může být nepříjemné, proto se také povrch sondy pokrývá gelem (EKG krém), aby se zamezilo vzduchovým mezerám mezi sondou a tělem vyšetřovaného. Protože jsou při ultrazvukovém vyšetření tkáně zobrazovány v reálném čase, je možné zachytit strukturu a pohyb jednotlivých orgánů, stejně jako toky krve v cévách.

  Pro měření toků krve se využívá Dopplerova jevu popsaného v roce 1842. Při dopplerovském  měření (“barevný doppler”) je relativní pohyb krve vůči sondě vysílající ultrazvuk zobrazován pomocí různobarevných polí uvnitř řezů cévami či srdcem. Je tedy možné zjistit případné zúžení či uzávěr cév, nebo např. síňový defekt srdce.

  Škodlivé účinky vyšetření?

  Za dobu používání ultrazvuku v medicíně nebyly prokázány žádné nežádoucí vedlejší účinky, nicméně vyšetření je třeba používat pouze v jasných indikacích, na technicky vyhovujících přístrojích, a provádět by ho měl vždy erudovaný lékař.

  Indikace k ultrazvukovému vyšetření

  Vyšetření je prováděno k posouzení morfologického nálezu v zájmové oblasti. Především se jedná o posouzení orgánů v dutině břišní, v měkkých tkáních krku (štítná žláza) i jinde na těle. Při využití Dopplerovského modu je možné hodnotit průchodnost cév a plnění srdečních oddílů. Jak již bylo zmíněno výše není možné vyšetřovat kostní tkáň a orgány naplněné vzduchem (plicní parenchym).

  Snížená výtěžnost ultrazvukového vyšetření
  • Nespolupracující pacient.
  • Obezita.
  • Plynatost.
  • Nepříznivé anatomické poměry.
  • Kalcifikace.
  Objednání k vyšetření

  Vyšetření objednává ošetřující lékař jak pro hospitalizované tak i pro ambulantní pacienty. Stejně jako u jiných vyšetření jsou upřednostňováni pacienti v závažném klinickém stavu.

  Příprava pacienta

  Vyšetření prováděno vleže (na zádech nebo boku).

  UZ břišních orgánů – k tomuto vyšetření se pacient dostaví nalačno (mimo akutních případů).
  UZ močového měchýře s residuem – zde je nutné aby měl pacient naplněný močový měchýř, je vhodné cca 1 hodinu před  vyšetřením  vypít  0,5 – 1 litr tekutiny.
  UZ ostatních orgánů – bez přípravy.

  Objednat / informovat se na vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 602.

  Přístrojové vybavení a ukázkové snímky:
 • Úsek MRI - magnetická rezonance
  Charakteristika a princip metody

  Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.
  Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén).
  Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus, lze již od 4. měsíce těhotenství!
  Cena 1 vyšetření se v ČR v současné době pohybuje kolem 7 000 Kč.

  princip metody
  Vyšetřovací postup

  Vyšetření začíná uložením pacienta na vyšetřovací stůl. Přístroje se dělí na tzv. uzavřené a otevřené. U prvně jmenovaných je pacient uložen v relativně stísněném prostoru, což může být nepříjemné, zvláště u nemocných s klaustrofobií. Výhodou je však možnost zhotovení kvalitnějších obrazů za kratší dobu, neboť tyto přístroje disponují silnějším magnetickým polem.
  Při vyšetření může být aplikovaná kontrastní látka do žíly. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. Magnetická rezonance nepoužívá kontrastní látky obsahující jód.
  Doba MR vyšetření se pohybuje ve většině případů mezi 20 až 50 minutami.

  Příprava k vyšetření

  Příprava není prakticky nutná. Pacient i před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být lačný. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme dostavit se na vyšetření s doprovodem (i silný pocit klaustrofobie lze snadno odstranit aplikací lehkého sedativa, po jeho aplikaci však nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění).
  Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

  Využití metody (indikace)

  Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév (MR angiografie), kloubů, orgánů hrudníku (srdce) a břicha či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difůze atd.

  Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace)

  Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek.

  varování

  Kde se vyšetření provádí

  Vyšetření provádějí specializovaná akreditovaná radiologická pracoviště, naše pracoviště disponuje akreditací Radiologické společnosti ČLS JEP, dále akreditací SAK ČR a certifikátem kvality ISO 9001:2001 v rámci celé nemocnice Jihlava.

  Objednat / informovat se na vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 281

  Přístrojové vybavení a ukázkové snímky: