Nemji-logo-inverted

Infekční oddělení

Informace pro pacienty

 • Informace pro pacienta kolonizovaného rezistentní bakterií /MRSA, ESBL, AmpC, …/

  Při mikrobiologickém vyšetření byla na některých místech Vašeho těla zjištěna bakterie, která je označována jako rezistentní vůči některým antibiotikům.

  Každý člověk je trvale osídlen různými druhy bakterií. Bakterie se vyskytují zejména v dutině ústní, v tlustém střevě, ale také na kůži, na nosní sliznici a podobně. Tyto bakterie za normálních okolností nevyvolávají žádné potíže ani onemocnění, člověk je na jejich přítomnost adaptován. Při porušení sliznice nebo při výrazném útlumu imunity mohou však i tyto běžné bakterie způsobit nepříjemné komplikace – říkáme, že tyto bakterie jsou podmíněně patogenní.

  Mezi takovéto podmíněně patogenní bakterie patří i bakterie vykultivované u Vás. U oslabených jedinců mohou tyto bakterie vyvolat zánětlivé onemocnění v orgánech a tkáních. Mohou způsobit i sepsi (otravu krve).

  Tyto bakterie patří do rodiny běžně se vyskytujících bakterií a odlišují se od nich jen jednou podstatnou věcí, a tou je jejich necitlivost k obvykle používaným antibiotikům. Tuto necitlivost si bakterie vypěstovaly a rozšířily zejména v poslední době jako obranu před antiobitickou léčbou. Nejvyšší výskyt necitlivých bakterií je vždy na těch odděleních nemocnice, kde se antibiotika nejvíce podávají. Ve světě existují země, kde podíl necitlivých bakterií dosahuje 50 % i více, u nás to jsou zatím naštěstí jen ojedinělé případy.

  Rezistentní bakterie zůstávají stále ještě citlivé k některým antibiotikům, která si ponecháváme v záloze. Léčba těmito antibiotiky je však delší a komplikovanější. Proto se snažíme každého pacienta, u kterého byla přítomnost rezistentní bakterie zjištěna, izolovat od ostatních nemocných, aby nedošlo k rozšíření této nákazy.

  Při pouhé kolonizaci /ne zánětu/ se antibiotika nepodávají.

  Upozorňujeme ještě, že samotný nález rezistentní bakterie není nutně projevem onemocnění. Může se jednat o pouhé nosičství, tj. osídlení rezistentní formou bakterie. V takovém případě tato bakterie svým nositelům žádné potíže nedělá a neohrozí ani zdravé osoby v okolí. Může však způsobit onemocnění u jedinců s porušenou kůží, například když mají ekzém či nějaké povrchní poranění. Taková místa se snadno stávají vstupní branou infekce.

  Nosičství rezistentní bakterie může být v určitých případech vyléčeno pomocí dezinfekčních prostředků, případně může samovolně skončit tím, že se u člověka obnoví přirozené mikrobiální osídlení. Než ale k postupnému vymizení této bakterie dojde, je třeba dodržováním určitých opatření zabránit přestupu rezistentní bakterie na jiné lidi a většímu rozšíření v populaci.

  Sestavili jsme pravidla, která Vás budou do určité míry omezovat. Znamenají však ochranu osob ve Vašem okolí, a také zvýšení naděje na vyléčení Vás osobně.

  Opatření, o jejichž dodržování se budeme společně snažit, jsou následující:

  Během Vaší hospitalizace Vás musíme umístit na izolačním pokoji. Zdravotnický personál bude po vstupu do Vašeho pokoje dodržovat přísnější hygienická opatření (bude si například brát zvláštní plášť, používat rukavice, dezinfikovat si ruce před odchodem z pokoje apod.).

  Návštěvy Vašich blízkých za hospitalizace v naší nemocnici budou omezeny, jen výjimečně budou povoleny vedoucím lékařem oddělení. Navštěvující osoby však musí dodržovat ve Vašem pokoji výše uvedená opatření použít ochranný plášť, ústenku a po odchodu z pokoje si vydezinfikovat ruce, aby nedošlo k přenesení rezistentní bakterie.

  Přítomnost rezistentní bakterie není důvodem k prodlužování hospitalizace ani pracovní neschopnosti. Bude-li Vaše základní onemocnění vyléčeno, můžete být propuštěn(a) do domácí péče. V domácím prostředí postačí dodržování standardních hygienických pravidel. Pokud se u rodinných příslušníků vyskytuje onkologické onemocnění nebo onemocnění spojené s poruchou imunity, poraďte se o dalších opatřeních s ošetřujícím lékařem. V případě kolonizace rány rezistentní bakterií je třeba po převazu rány provést dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním přípravkem. Pokud Vás bude ošetřovat pracovník domácí péče, je třeba ho informovat o Vaší pozitivitě. Pracovník domácí péče bude při péči o Vás používat rukavice anebo jiné ochranné prostředky.

  Při propuštění do domácího ošetřování budete informován(a) o event. další kontrole, místě a termínu vyšetření. Pokud by nebylo možné daný termín dodržet, je nutné si nový termín domluvit telefonicky na infekčním oddělení, telefon: 567 157 352. Kontrola chronických pacientů s pozitivitou bude prováděna obvykle na ambulanci infekčního oddělení pouze v dopoledních hodinách ve všední den. Pro tyto pacienty je na infekčním oddělení v ambulantní části vyčleněna ambulance s čekárnou. Sem bude poté přizván i další příslušný odborník  (chirurg, internista, neurolog, urolog apod.).

  Pokud po Vašem propuštění vyhledáte ambulantní ošetření jiným lékařem nebo budete kdekoli hospitalizován(a), informujte prosím lékaře o svém nosičství. Pomůžete tím svému vyléčení, protože Váš ošetřující lékař bude moci na základě této informace zvolit nejvhodnější diagnostický a léčebný postup. Pokud je u Vás plánován lékařský zákrok (plánovaná operace, katetrizace, infuzní léčba atd.), je potřeba, abyste o svém nosičství informoval(a) zdravotnický personál v předstihu.

  Při případném vymizení rezistentní bakterie Vás ze sledování vyřadíme.

 • Informace o lumbální punkci (LP)
  Co je lumbální punkce (LP):

  LP rozumíme zavedení jehly do dolní části páteřního kanálu a odběr mozkomíšního moku, v místech, kde již neprobíhá mícha, nehrozí tedy její poškození.

  Důvodem tohoto výkonu je nejčastěji diagnostika (objasnění příčiny onemocnění), méně často se provádí tzv. terapeutická LP (snížení zvýšeného tlaku mozkomíšního moku).

  Příprava k výkonu:

  Před výkonem je provedeno CT mozku, nebo vyšetření očního pozadí k vyloučení zvýšeného tlaku v dutině lební. Zvláštní příprava není nutná, pouze v některých případech podáváme léky pro uvolnění svalů kolem páteře, dále provádíme dezinfekce místa vpichu a eventuelně jeho oholení. Připravte se na následující klidový režim (sprcha, toaleta před výkonem).

  Způsob provedení:

  Výkon se provádí nejčastěji vsedě, v určitých případech i vleže. Dodržují se sterilní podmínky (dezinfekce místa vpichu, sterilní rukavice, jehla na jedno použití). Po dezinfekci místa vpichu lékař vyhmatá místo vpichu, pacient „vyhrbí“ bederní páteř proti lékaři a nejčastěji mezi 4-5. bederním obratlem je zavedena jehla do páteřního kanálu. Po odběru mozkomíšního moku na všechna vyšetření je punkční jehla vytažena a místo sterilně kryto. Ještě tentýž den budeme mít základní informace k vyloučení, eventuelně potvrzení infekce nervového systému, napovědět může i vzhled mozkomíšního moku kontrolovaný ihned po punkci.

  Režimová opatření:

  Po výkonu klidový režim na lůžku 24 hodin, z toho 2 hod. po zákroku na břiše, optimálně bez polštáře dle individuální snášenlivosti. Nutný je dostatečný příjem tekutin (neslazené čaje, běžné stolní vody, ne minerálky či džusy). K doplnění tekutin Vám ošetřující lékař bude ordinovat i infúzní terapii.

  Lékař Vám může nabídnout provedení výkonu tzv. „atraumatickou jehlou“, která je hrazena pacientem – poplatek činí 150,- Kč, v tomto případě je klidový režim po výkonu 2 hod.

  Komplikace:

  Přes veškerou snahu nelze tyto zcela vyloučit, snahou personálu infekčního odd. je riziko vzniku komplikací minimalizovat.

  Bez ohledu na délku výkonu může dojít u predisponovaných ke krátké mdlobě (odezní po uložení pacienta). Prosíme o Vaše upozornění na dřívější takový stav při lékařských zákrocích.

  I přes dodržení sterilních podmínek může vzácně dojít k zavlečení infekce do mozkomíšního moku z nezjistitelného zdroje v těle pacienta. Následující dny po výkonu může u některých pacientů dojít k poklesu tlaku mozkomíšního moku (tzv. postpunkční syndrom), projevující se bolestí hlavy při postavení, závratí, pocity na zvracení… Riziko postpunkčního syndromu minimalizujeme dodržením výše uvedených režimových opatření. Postpunkční syndrom je nepříjemný, může trvat několik dnů, ale není ničím nebezpečný, a lze ho poměrně dobře zvládnout symptomatickou terapií.

 • Doporučená návštěvní doba
  • Doporučená doba návštěv je 14,30 -17,00 hod.
  • Mimo uvedenou návštěvní dobu jsou návštěvy povoleny individuálně po domluvě s ošetřujícím lékařem.
  • Návštěvy pacientů s vysoce nakažlivým onemocněním (COVID-19, chřipka…) jsou umožněny pouze individuálně po domluvě s ošetřujícím lékařem.
  • Návštěvy respektují pokyny zdravotnického personálu, včetně použití doporučených osobních ochranných pomůcek (pláště, respirátory, rukavice), mytí a desinfekce rukou.
  • Dětem do 12 let a těhotným nejsou návštěvy povoleny (vyjimečně individuálně po domluvě s ošetřujícím lékařem).
 • Co s sebou do nemocnice?
  • Občanský průkaz,  průkaz pojištěnce,
  • doporučení od lékaře s výsledky vyšetření (u plánovaných hospitalizací),
  • léky a jejich seznam,
  • zdravotní a kompenzační pomůcky, které v praxi používáte (brýle, hůl, naslouchadlo atd.),
  • osobní potřeby – přezůvky, toaletní potřeby,
  • mobilní telefon a nabíječku.
 • Návštěvy na JIP

  Návštěvy u pacientů na JIP jsou možné na základě individuální domluvy s ošetřujícím lékařem.

  Na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. musí návštěvy na pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče použít ochranný oděv. Ten návštěvníci obdrží od personálu JIP před vstupem na oddělení.