Nemji-logo-inverted

Rehabilitační oddělení

Spektrum péče

 • Všeobecné informace o oddělení

  Rehabilitační oddělení je umístěno v pavilonu lůžek následné péče (OGNP). V přízemí budovy je ambulantní a ve 4. patře lůžková část oddělení, která má kapacitu 20 lůžek.

  Od roku 2008 je primářkou oddělení MUDr. Drahomíra Škodová. Vrchní rehabilitační pracovnicí je Jana Ciprušová.

  Většina klientů rehabilitačního oddělení přichází kvůli chorobám pohybového ústrojí, s poúrazovými stavy (s traumaty a polytraumaty) a po operacích pohybového aparátu (stavy po alloplastikách nosných kloubů či po korekčních a jiných ortopedických a chirurgických operacích). Velkou část představují i neurologická onemocnění (stavy po centrálních a periferních poškozeních nervové soustavy). Správně indikovaná rehabilitační léčba vede k nápravě potíží a pomáhá předcházet recidivám, hlavně u bolesti zad. Základem zůstává správný pohybový režim a pravidelné cvičení.

  Vlastní rehabilitační péče je prováděna fyzioterapeuty, ergoterapeutkou a dalšími odbornými pracovníky. V ambulantním úseku je využívána jedna tělocvična pro skupinové cvičení a tři menší pro individuální cvičení. Fyzikální medicína je zajištěna na úseku elektroléčebném a vodoléčebném. Máme k dispozici několik moderních elektroléčebných proudů, včetně distanční elektroterapie, magnetoterapii, léčbu ultrazvukem a laserem. Používají se zde i speciální metody jako např. míčkování, sensomotorické stimulace, cvičení dle Mc Kenzieho, mobilizace a manipulace páteře, cvičení pánevního dna, léčení funkční sterility metodou paní Mojžíšové, léčba inkontinence, cvičení na míči, na nestabilních plochách, nácvik správného dýchání apod. Nelze opomenout psychosomatické souvislosti (tělesné onemocnění a psychika člověka). Klientům nabízíme i program přímo hrazené terapie, která zahrnuje laseroterapii, baňkování i masáže.

  Výhodou rehabilitačního oddělení je bezprostřední dostupnost lůžka a léčebné tělesné výchovy. Naší snahou je dosáhnout maximální soběstačnosti klienta.

 • Fyzioterapie

  Fyzioterapie (nebo přesněji kinezioterapie) je část rehabilitace, která se zabývá potížemi pohybového systému. Obsahuje složku diagnostickou, kdy se zhodnocují funkční změny pohybového systému, a složku terapeutickou, kdy se snažíme o cílenou nápravu daných změn.

  Základním cílem fyzioterapie je tedy léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž patří např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. V diagnostice, léčbě a prevenci používají fyzioterapeuti speciální manuální techniky. Studium fyzioterapie je nyní rozděleno do bakalářských a magisterských studijních programů a dále pak na programy postgraduální, zakončené atestací. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti neurofyziologie, anatomie a fyziologie. V průběhu studia jsou do výuky zavzaty rovněž přednášky ze všech oborů medicíny.

  Fyzioterapie je nejúčinnějším prostředkem k léčbě bolesti, ale i k prevenci bolestí pohybového aparátu!

  Měkké techniky

  Jedná se o ošetření zaměřené na svalové úpony, svalové fascie, šlachy, podkoží a kůži. Měkké techniky slouží jak k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, tak i k celkovému uvolnění. Provádí se bez použití masážních emulzí.
  Nervová zakončení a receptory (čidla) v kůži, podkoží a šlachách přenášejí po mechanickém podráždění impulsy reflexním obloukem do vnitřních orgánů v daném segmentu, čímž se dají reflexní cestou ovlivnit porušené funkce těchto orgánů. Vzruchy přenesené nervovými drahami do mozku mají pozitivní vliv i na psychiku, čímž se vysvětluje celkový zklidňující účinek.

  Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů

  Jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (trigger points), což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech. Tato místa jsou charakterizována spontání bolestí nebo bolestí při pohybu. V komplexní léčbě bolesti je použití těchto technik základní volbou. Svalové spoušťové body jsou charakteristické pro tzv. myofasciální bolestivý syndrom, který může být spojen s jiným neuromuskulárním onemocněním, mechanickým přetížením nebo psychickým stresem. Je to nejčastější bolestivé svalové onemocnění.
  Mobilizace kloubů je postupné zvyšování pohybu v kloubu. Provádíme ji jemnými opakovanými pohyby na hranici možného pohybu, tedy těsně před dosažením předpětí v kloubu. Při opakování pohybu se nevracíme do středního nebo výchozího postavení, ale pokračujeme v dosažené hranici pohybu. Během mobilizace cítíme, jak se pohyb uvolňuje a blokáda se buď zmenší, nebo při lehké blokádě zcela vymizí.
  Při mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře technikou do správného postavení. Nejčasteji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalových spasmů atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.

  Manipulační techniky

  Jedná se o techniky s rychlým účinkem, někdy lidově zvané „odblokování“.
  Tyto techniky jsou blízké mobilizačním, avšak terapeut překonává fyziologickou bariéru myoskeletálního systému, proto nemohou být využity u všech pacientů (kontraindikací je např. osteoporóza) a proto je léčba prováděna pouze lékařem.
  Aplikovány bývají typicky na hrudní nebo bederní páteř.

  Trakce (trakční techniky)

  Jedná se tah v ose kloubu, který provádíme opakovaně po krátkou dobu nebo kontinuálně delší dobu, využívá se především trakce krční a bederní páteře.

  Léčebná tělesná výchova
  – Individuální

  Léčebný tělocvik pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů, při kterém se pacient postupně naučí cviky zaměřené na jeho problematickou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Opakované procvičování jednotlivých cviků pak vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží pacienta.

  – Skupinová

  Podobně jako individuální cvičení rozšíří Vaše pohybové možnosti a zlepší zdravotní stav a kondici klienta. Je prováděno v malých skupinkách  s podobnými zdravotními problémy nebo se stejným specifickým zaměřením.

  Jedná se o cvičení při bolestech krční, hrudní nebo bederní páteře, při omezené hybnosti kloubů.

  Naší školení fyzioterapeuté provádějí též cvičení dle Ludmily Mojžíšové, které je vhodné nejen k léčbě funkční sterility žen, ale i při bolestech bederní páteře.

  Dalším skupinovým. případně individuálním cvičením je:

  Cvičení Pilates Medical

  Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem v Německu.
  Pilates nazval svou metodu kontrologie (od slovesa kontrolovat nebo také řídit – angl. to control – a řecké přípony –logia); byl totiž přesvědčen, že je možné využít mysl k tomu, aby kontrolovat (a řídila) svaly. Cílem Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost.
  Pilatesova metoda se snaží docílit řízeného pohybu ze silného středu těla. Původně byla koncipována jako cvičení na podložce, Pilates používal také různé cvičební stroje a pomůcky, aby cvičencům pomohl „dostat metodu do těla“. Pomůcka nebo nářadí jsou vždy určeny pro specifické cviky.
  Co se pomůcek v současné Pilatesově metodě týče, používají se například malé medicinbaly, pěnové válce, velké fitbaly, rotační disky a cvičební gumičky. Začínáme se cvičením na podložce, k mnoha cvikům však postačuje minimum pomůcek, případně žádné, což umožňuje cvičencům cvičit si tyto cviky i doma bez náročného vybavovaní se pomůckami.

  Na závěr zmíníme šest principů metody pilates. Jsou to zásady, které je třeba při cvičení dodržovat: soustředěnost pohybu, řízený pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, plynulost pohybu, přesnost pohybu a dýchání.

  Kineziotaping
  • Metoda vyvinutá v 70. letech minulého století japonským lékařem a chiropraktikem Kenzo Kasem.
  • Dochází k normalizaci svalového napětí a ke zlepšení funkce krevního a lymfatického oběhu.
  • Dochází k menší úrazovosti a k odlehčení svalového a kosterního systému.
  • Technika použitelná pro sportovce, k doléčení úrazů, regeneraci a rehabilitační  činnosti.
  • Je vhodné kombinovat tuto metodu s ostatními terapiemi kosterně-svalového aparátu.
  Princip
  • Nalepením pružných pásek se pokožka zvlní a způsobí zvýšený trvalý průtok krve a lymfy.
  • Kineziotejp je vyroben na bavlněné bázi a svojí pružností odpovídá  povaze lidské kůže, TEMTEX tejpy téměř nevyvolávají alergické reakce, proto mohou být nalepeny i několik dní.
  • Na rozdíl od „tvrdých“ tejpů, které mají za úkol omezit rozsah a pohyblivost, kineziotejp podporuje maximální možný pohyb.
  Uplatnění
  • Doléčování distorzí hlezna, onemocnění úponů šlach, bolestivosti velkých kloubů, svalové bolesti zad, blokády velkých kloubů, svalové bolesti zad, blokády SI skloubení.
  • U chronických stavů je možné tejp opakovat.
  • Prodlužuje uvolnění svalů, účinek lymfomasáží i masáží.
  • Korekční  tejpy upravují vadné držení těla dětí i dospělých.
  • Tonizace hypotonických svalových skupin.
  • Ovlivnění hypertonických svalů, hyperalgetických zón a trigger pointů.
  Kontraindikace
  • Jakékoliv poranění kůže a nezhojené „živé“ jizvy.
  • Kožní potíže (vyrážky, ekzémy, plísně, alergická reakce na tejp).
  • Varixy a záněty žil.
  • Nádorová onemocnění.
  Příprava pacienta
  • Pokožku očistit a odmastit (omýt, osušit do sucha, otřít zdravotnickým lihobenzínem).
  • Ochlupenou pokožku oholit.
  • Nalepit tejp a „zažehlit“ rukou až hřeje či zasušit fénem.
  • Sundání nejlépe po namočení v teplé vodě.
  • Databáze tejpů – nafotit pacienta s tejpem v případě, že by bylo nutné zopakování stejného tejpu.
  Techniky
  • Svalová.
  • Ligamentózní.
  • Lymfatická.
  • Fasciová.
  • Korekce jizev.
 • Ergoterapie

  Ergoterapie je terapie motoricko-intelektuálních funkcí a sociálních schopností s cílem dosažení samostatnosti v osobním, sociálním a pracovním životě.

  Ergoterapie je důležitou součástí rehabilitace, zajišťuje léčebnou péči a plynulý přechod do společnosti a pokud možno i do zaměstnání, dokončuje resocializaci a integraci do rodiny.

  S možností využití bohatého spektra různých materiálů je jedním z hlavních polí ergoterapeutické práce také cílený trénink vnímání (senzibility). Ergoterapie obsahuje také poradenskou činnost a to s hlavní orientací na klienta a jeho rodinné příslušníky, na doporučení vhodných pomůcek pro individuální potřeby pacienta. Cílem ergoterapeutické intervence je docílit prací v interdisciplinárním týmu zlepšení funkčního poškození pacienta, zabránění progrese a vzniku sekundárního poškození.ergoterapie

 • Vodoléčba
  Perličková koupel

  Vanová koupel spojená s masáží stlačeným vzduchem, který tryskami na dně vany jemně probublává. Teplota vody je 37 – 38° C. Doba koupele je 20 min. Po koupeli cítíte příjemné uvolnění a celkovou relaxaci. Vhodné u chronického, zánětlivého a degenerativního onemocnění páteře, kloubů, poruchy prokrvení a jako psychorelaxace. Nelze aplikovat pacientů s křečovými žilami.

  Podvodní masáž

  Vanová koupel spojená s masáží proudem vody z masážní trysky. Teplota vody je 37° C. Doba procedury je 15 minut. Po masáži cítíte svalové uvolnění a příjemnou mírnou únavu. Vhodné u chronického zánětlivého a degenerativního onemocnění páteře a kloubů, poruchy prokrvení. Působí také jako psychická relaxace.

  Vířivka (vířivá koupel)

  Vanová koupel horní nebo dolní končetiny spojená s masáží proudy vody vytékajícími z trysek. Teplota vody 37 – 38° C. Vhodné zejména u posttraumatických stavů k uvolnění svalů a k tlumení bolestí.

  Níže můžete vidět moderní vanu na vodoléčebné procedury a vířivku na dolní končetiny.

  vodoléčba

  vodoléčba dolních končetin

 • Elektroterapie

  Elektroléčebné procedury můžeme dělit z různých hledisek, například na kontaktní a bezkontaktní:

  Kontaktní – proud přiváděn elektrodami vodivě připojenými na kůži.
  Na našem pracovišti užíváme BTL 06 – aplikovány mohou být proudy diadynamické, interferenční, Trabertovy, proudy TENS.
  Oblíbený je přístroj Vacotron, jedná se o kombinovanou elektroterapii a přístrojovou masáž podtlakovými přísavkami.

  elektrolečba - stroj BL 06Dvoukomorová nebo čtykomorová lázeň (tzv. dvoukomorovka, resp. čtyřkomorovka)

  Jedná se o galvanickou lázeň, která se využít samostatně jako dvoukomorová galvanická lázeň na horní nebo dolní končetiny, pokud je aplikována na horní a dolní končetiny současně, hovoříme o čtyřkomorové lázni.
  Dobrý účinek vlivu galvanického proudu a vody je především u neuritid, neuralgií, poruchy prokrvení, poruchy inervace, parézy, plegie, spasticity, aplikace je též indikována u akutních posttraumatických stavů.

  elektrolázeň

  Elektrostimulace a elektrogymnastiku provádíme na přístroji Endomed.
  Elektrostimulace denervovaných svalů – pomocí  šikmých pulsů s pomalým náběhem intenzity a větší délkou impulsu.
  Elektrogymnastika – dochází k vyvolání mimovolní kontrakce příčně pruhovaného svalu pomocí el. impulsů → cílem je posílení svalu nebo zařazeni jeho kontrakce do správného pohybového stereotypu – funkční poruchy hybného systému po odstranění reflexní změny.

  BEZKONTAKTNÍ – elektroterapie– pomocí elektromagnetického pole.

  Diatermie – krátkovlnná, ultrakrátko- a mikrovlnná: Solux, horská sluníčka, u nás nevyužívána, k prohřívání využíváme parafango, více viz termoterapie.

  Distanční elektroterapie:
  U nás používáme přístroj VAS 07.
  Distenční elektroterapie – využívá elektromagnetické indukce, kterou vytváří indukované elektrické proudy (Faradayovy) vznikající ve tkáních.
  Má účinek analgetický, protizánětlivý a myorelaxační.

  Magnetoterapie:

  Využíváno je pulsní magnetické pole, které má účinky vazodilatační (rozšiřování průsvitu cév, následně zlepšení prokrvení tkáně), analgetický, protizánětlivý, myorelaxační a spasmolytický, urychluje hojení, působí proti otokům, zklidňující.
  Magnetoterapie může být využívána u zlomenin, pakloubů, degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, funkčních poruch hybného systému, ke snížení spasticity. Magnetoterapie má však také hodně kontraindikací, jako těhotenství, kardiostimulátor, hypertyreoza, hyperfunkce nadledvin,  hypotalamické a hypofyzární poruchy, myastenia gravis, ICHS,  akutní virózy, nádorová onemocnění.
  Podle lokality  jsou užívány různé aplikátory: plochý, tzv. dvojdeka, trojdeka, solenoid (prstenec) – na obrázku můžeme vidět hned  dva takovéto solenoidy:

  elektromagnet

 • Ostatní fyzikální terapie
  Fototerapie

  Jedná se o elektromagnetické záření v rozsahu viditelného, UV, infračervené záření. Na našem oddělení je využívána především terapie laserem.
  Poznámka pro fyziky: jedná se o elektromagnetické záření monochromatické, polarizované, koherentní, nondivergentní – svazek fotonů o vysoké energii.
  Laseroterapii můžeme dělit na kontinuální a pulsní. Dávka je dána energetickou hustotou J/cm2. Účinky laseru jsou jednak přímé: termické (tepelné) a fotochemické, jednak nepřímé: biostimulační, protizánětlivé, analgetické.

  Laser aplikujeme nejčastěji na jizvy – hypertrofické, keloidní, dále na vředy a dekubity, popáleniny, chronické ekzémy, funkční i strukturální poruchy hybného systému – spouštěcí body, hyperalgické zóny (artrozy, chron. záněty), poúrazové stavy, periferní parézy, neuralgie, neuritidy. Samozřejmě jen pokud není této léčba z jiného důvodu kontraindikována.

  laserTERMOTERAPIE:

  1) Pozitivní termoterapie (prohřívání):
  má vazomotorický účinek – dochází k rozšíření cév v místě aplikace, zlepšení prokrvení, uvolnění svalstva (myorelaxační a spasmolytický účinek).
  Další a velmi podstatný je analgetický účinek, imunobiologický, zvýšení úrovně metabolismu tkání, sedativní účinek a celková relaxace.
  Na našem oddělení využíváme k pozitivní termoterapii parafango, teplota aplikace je 48°C.
  Indikováno je jako příprava – uvolnění před cvičením, měkkými technikami, u revmatoidní artritidy a jiných kloubních onemocnění, artrosy obratlů páteře, u spondylosy, u Bechtěrevovy choroby.

  2) Negativní termoterapie (ochlazování):
  Kryoterapie (ledování): dochází ke snížení bolesti chladovou blokádou zánětlivé svalové a kloubní reakce.termoterapie

  MECHANOTERAPIE:

  Mezi přístrojovou mechanoterapii se řadí:

  1) ULTRAZVUK:
  Jedná podélné mechanické vlnění.
  Aplikací ultrazvuku dojde k mikromasáži tkání, jejich ohřevu, zlepšení metabolismu, vstřebání otoků a lokálnímu ústupu bolesti. Dochází k zlepšení regeneračních schopností tkáně. Velmi dobrý účinek má ultrazvuk na uvolňování svalových spasmů, proto jej s oblibou aplikujeme na tzv. spoušťové body (trigger pointy) – oblast svalu ve spasmu, podílející se rozhodující měrou na zkrácení a bolestivosti svalu. Mikromasáží buněk se svaly uvolní.
  Doba aplikace je 5 minut.

  Ultrazvuk je indikován u onemocnění kloubů, svalů, v neaktivním stadiu revmatoidní artritidy, u onemocnění periferních nervů, ultrazvuk je možno též použít při onemocnění kůže – jizvách, u Duputryenovy kontraktury či posttraumatických stavů.

  ultrazvuk

  2) LYMFOVEN:
  Lymfoven je přístrojová lymfomasáž, která prostřenictvím přetlakové masáže pomáhá zlepšit odtok lymfy z končetin, snižuje otoky. Odstraňuje pocit těžkých nohou. Lze aplikovat na dolní nebo horní končetiny podle druhu otoku. Doba aplikace je 45–60 minut.
  Indikována je tudíž jako prevence nebo léčba venostatických a lymfatických otoků. Nelze ji však aplikovat při srdeční nedostatečnosti, rozsáhlých křečových žilách, při posttromboflebitickém syndromu (po trombozách a zánětech žil postižené končetiny).

  lymfoven

 • Iktové centrum

  Nemocnice Jihlava se řadí mezi iktová centra, kterých je v České republice přibližně 30 a v Kraji Vysočina jsou jen dvě. Společně s neurologickým oddělením zajišťujeme komplexní péči o pacienty stižené cévní mozkovou příhodou. Rehabilitační tým se skládá z rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeuta, zdravotních sester, logopedů a klinického psychologa. Naše iktové centrum je vybavené moderními přístroji jako:
  Armeo Spring – robotický přístroj určený ke cvičení postižené horní končetiny s kompenzací gravitace,
  Amadeo – přístroj pro nácvik aktivního i pasivního pohybu prstů včetně palce,
  Artromot – ramenní motodlaha,
  Tymo Professional – balanční podložka  se zpětnou vazbou (monitor) k funkčnímu tréninku stoje, případně sedu, a dynamického zatěžování dolní končetiny elektrickým chodníkem, vířivkami horních i dolních končetin a dalšími přístroji a pomůckami.
  Fotografie výše uvedených přístrojů si můžete prohlédnout ve fotogalerii oddělení.
  U indikovaných pacientů provádíme cílené vyšetření spasticity končetin pomocí konceptu profesora Graciese s následnou komplexní léčbou pomocí přesně indikovaného prolongovaného strečinku, repetitivního posilování oslabených svalů a fokální aplikace botulotoxinu do spastických svalů.