Nemji-logo-inverted

Oddělení geriatrie a následné péče

Sociální lůžka

Na základě paragrafu 52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních je na OGNP Nemocnice Jihlava zřízeno 5 sociálních lůžek

Na sociální lůžka jsou přijímáni klienti, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti vyžadují soustavnou pomoc jiné osoby. Dále osoby, které nejsou schopny zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí samostatně a to až do té doby, než je jim zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo je zabezpečena péče osobou blízkou či terénní sociální službou. Do cílové skupiny nepatří osoby, jejichž životní způsoby jsou v rozporu s Provozním řádem ODN a zřizovanými sociálními lůžky (osoby s významnou poruchou osobnosti, osoby závislé na alkoholu a požívání omamných látek, osoby s demencí středního a těžkého stupně, pokud u nich hrozí narušování pravidel kolektivního soužití). Dále lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou a specializovanou zdravotní péči.

 

Poslání sociálních lůžek v Nemocnici Jihlava

Posláním soc. lůžek je poskytovat sociální služby převážně seniorům, kteří v předchozím období byli hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnice Jihlava, a kteří se nemohou, díky své nově vzniklé nepříznivé situaci, vrátit do svého domácího prostředí. Usilujeme zde o zachování jejich přirozených kontaktů, podporujeme stávající dovednosti v péči o sebe sama a nabízíme pomoc při překonání či vyřešení nepříznivé životní situace.

 

Cíle služby

Poskytovat v souladu s posláním celého zdravotnického zařízení kvalitní služby, vytvářet příjemné, bezpečné a přirozené prostředí.  Podporovat klienty v udržování kontaktů s rodinou a vnějším prostředím, pomáhat překonávat nově vzniklou nepříznivou situaci a ztrátu sociálních rolí. Zapojit klienty do místních aktivizačních a terapeutických činností, nabídnout psychologickou podporu.

 

Druh poskytované služby
 • Poskytnutí ubytování (do kterého je zahrnut úklid, praní ložního prádla a výjimečně, pokud klient nemá žádnou rodinu i osobní prádlo).
 • Poskytnutí stravy, která je poskytována celodenně, její složení odpovídá věku.
 • Racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Nezbytné ošetřovatelské úkony.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Sociální a psychologické poradenství.
 • Fakultativní služby dle výběru klienta, jejichž úhrada je dle zvláštního ceníku, dostupného na internetových stránkách Nemocnice Jihlava a je i přílohou těchto vnitřních pravidel.

 

Principy poskytované služby

Principy poskytované služby na sociálních lůžkách zařízení jsou plně ve shodě s Etickým kodexem práv pacientů, se kterými se klient i jeho rodina mohou seznámit na webových stránkách Nemocnice Jihlava nebo přímo u klíčového pracovníka.

 

Služby jsou poskytovány na principech:
 • Dodržování lidských práv klientů.
 • Respektování individuality, autonomie klienta, jeho nezávislosti a skutečných individuálních potřeb klienta.
 • Podpory klienta v dosahování odpovídající soběstačnosti a nezávislosti.
 • Respektování práva volby klienta.
 • Kvalitní a bezpečné péče.
 • Vzájemného respektu mezi klientem a zaměstnancem.
 • Každý klient je v průběhu úvodního rozhovoru seznámen s chodem sociálních lůžek, s vnitřními pravidly včetně ostatních souvisejících předpisů. Je také informován o tom, jaké služby mu mohou na sociálních lůžkách být poskytnuty.
 • Dále je informován o možnostech vyjádření požadavků, názorů a stížností.

Při přijetí podepisuje klient souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Dále je při vstupním pohovoru seznámen se svými právy a ubezpečen o snaze personálu je respektovat. Jako např:

 • Soukromí při hygieně, při návštěvách atd.,
 • časový rozvrh, druhy činnosti, mobilitu, sdružování, návštěvy, výběr oblečení,
 • stravu, lékaře, užívání léků, noční kontroly,
 • způsob úhrady za pobyt,
 • flexibilní podpora individuálních potřeb a osobních cílů klienta.

Klient je také informován o možnosti výjimečného použití opatření omezující pohyb (na základě doporučení lékaře či na vlastní přání = informovaný souhlas).
Péče je poskytována 24 hodin denně a o klienta pečuje kvalifikovaný tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, zdravotnický asistent, rehabilitační sestra, ošetřovatelky a sociální pracovník, psycholog.
Aby se klient v našem zdravotnickém zařízení na sociálním lůžku cítil dobře, budeme se jistě vzájemně snažit o dobré a přátelské soužití. Budeme přáním klientů naslouchat a snažit se jim v rámci možností provozu flexibilně přizpůsobit.

 

Jaká je úhrada za sociální lůžka?
 • Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy s klientem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
 • Při přijetí je vybírána záloha ve výši 3000 Kč.
 • Pokud je klientovi přiznán příspěvek na péči, je v souladu se zákonem tento příspěvek zcela využíván poskytovatelem k zajištění sociálních služeb.
 • Klient je povinen zaplatit úhradu za denní ubytování, dle aktuální ceny, viz ceník
 • Pobyt na sociální lůžko se stravou 505 Kč/den.
 • Cena doprovodu pacienta bez stravy 330Kč/den.

 

Co dělat v případě zájmu o sociální lůžko?
 • je nutno splnit kritéria pro cílovou skupinu
 • objednávání sociálních hospitalizací směřovat prim. OGNP: MUDr. Eva Balnerová, tel. 567157671 nebo 567157140
 •  nebo na sociální pracovníky nemocnice, kteří se žadatelem sepíší smlouvu a poskytnou další informace.

 

Dokumenty ke stažení