Nemji-logo-inverted

Klinická farmacie

Spektrum činnosti

Náš úsek poskytuje systematickou klinickofarmaceutickou péči na několika odděleních, pro všechna ostatní pracoviště nemocnice je zajištěna konziliární forma péče.

  • Komplexní zhodnocení a posouzení medikace při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení se zaměřením na indikace léčiv, jejich dávky, lékové formy, cesty podání, lékové interakce a možné projevy nežádoucích účinků.
  • Sledování farmakoterapie u jednotlivých pacientů během hospitalizace a při propuštění z nemocnice.
  • Individualizace farmakoterapie se zaměřením na farmakokinetiku/farmakodynamiku léčiv, funkci eliminačních orgánů, stav pacientů a přítomnost dalších onemocnění.
  • Interpretace lékových hladin (TDM) – zejména antibiotik.
  • Konziliární vyšetření.
  • Edukační činnosti, spolupráce při vytváření doporučených postupů na jednotlivých oddělení
  • Spolupráce v Paliativním týmu.