Nemji-logo-inverted

Oddělení geriatrie a následné péče

Informace pro pacienty

 • Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Nemocnici Jihlava

  Připravený PDF dokument s možností elektronicky vyplnit údaje o osobách před tiskem smlouvy k podpisu:

  Smlouva o poskytnutí služby sociální péče.pdf

  Prodloužení smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

 • Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence
  • Být informován o své chorobě.
  • Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
  • Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
  • Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
  • Při vyjádření svých citů být brán vážně.
  • Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
  • Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
  • Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
  • Mít možnost chodit pravidelně ven.
  • Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
  • Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
  • Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

  * zde naleznete odkaz na stránky ČLS

 • Edukační poradna pro Alzheimerovu demencige

  Poradna pro pacienty postižené Alzheimerovou demencí a jejich příbuzné se koná každé sudé pondělí – dle zájmu a po telefonické domluvě na tel. č. +420 567 157 188 nebo +420 567 157 188 (ambulantní sestra).

  Součástí těchto setkání bude řešení Vašich konkrétních problémů a také informace o zařízeních, která poskytují specializovanou péči pro klienty s Alzheimerovou demencí. Naše geriatrická ambulance se specializuje na péči o takto nemocné. Provádíme komplexní vyšetření včetně testování, které určí, zda se jedná o Alzheimerovu demenci či jiné onemocnění.

  Pacienta pak nadále sledujeme a korigujeme jeho léčbu, nabízíme  i materiál pro kognitivní trénink v domácím prostředí a poskytujeme poradenství v oblasti sociální.

 • Evropská charta pacientů
  Úvod

  Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče.

  Tato výsadní listina se týká starších pacientů. Je všeobecně uznáváno, že některé funkce, například zrak či sluch, se mohou ve stáří zhoršovat. Další známou skutečností je, že starému člověku zpravidla trvá déle, než se zotaví po nemocech či operacích. V žádném případě ale nelze považovat vyšší věk za příčinu či vysvětlení tělesné nebo duševní nemoci. Také množství služeb, které starý člověk potřebuje, se velmi různí. Někteří senioři nepotřebují prakticky žádné služby, někteří křehcí staří pacienti jsou  závislí na poskytování trvalé komplexní péče.

  Úkoly zdravotní a sociální péče o starší občany jsou následující:
  • Posilovat dobré zdraví a pohodu starého člověka, předcházet nemocem a nesoběstačnosti či je zmírňovat
  • Léčit pacienta v případě onemocnění
  • Pomáhat starším lidem vést plnohodnotný a nezávislý život aktivních  a platných členů lidského společenství
  • Zajistit kontinuitu mezi zdravotnickými a sociálními službami s cílem, aby starší občan zůstal co nejdéle ve svém domě a komunitě s tím, že hospitalizace či pobyt v instituci mu budou  umožněny v případě, kdy se stanou nezbytnými
  • Garantovat, aby nedocházelo k diskriminaci z důvodu věku, pohlaví,  náboženského přesvědčení, národnosti občana či místa, kde právě žije.
  1. Obecné zásady

  Starší občané mají nárok na zajištění takové zdravotní péče, která je potřebná, a to podle zdravotního stavu a stupně závislosti, nikoli dle schopnosti si takovou péči zaplatit, prostředí, ze kterého pocházejí či s ohledem na životní styl.
  Většinu zdravotních problémů by měl vyřešit tým primární péče. V případě vzniku složitějších či závažnějších problémů je na místě odeslání na příslušné oddělení nemocnice.

  2. Komunikace a informace

  Starší občan může jako pacient očekávat:

  • -Že bude považován zdravotníky za partnera a bude se podílet na všech rozhodováních, která se budou týkat jeho zdraví a péče o ně
  • Že mu všichni členové ošetřujícího týmu budou naslouchat způsobem trpělivým, terapeutickým a vstřícným
  • Že bude moci být zastupován, bude-li si to přát, příbuzným, přítelem či jiným člověkem, který mu bude nápomocen v případě, že bude mít potíže v komunikaci či porozumění tomu, s čím se na něj zdravotníci obracejí
  • Že bude mít pomůcky, které budou ulehčovat komunikaci v případě poškození zraku či sluchu
  • Že bude informován jasně a šetrně o svých zdravotních problémech
  • Že mu bude vydána písemná zpráva o zdravotním stavu a diagnóze, bude-li si tak přát
  • Že bude plně informován o možnostech léčby včetně jejích možných rizik
  • Že bude informován o svém stavu dříve než jeho příbuzní, pokud tomu  nebude bránit nemoc sama
  • Že bude moci nahlížet do svých zdravotních záznamů a bude informován o tom, že všichni ošetřující jsou zákonně vázáni zachovat důvěrnost
  • Že jeho stížnosti budou řádně šetřeny a že obdrží rychlou písemnou odpověď
  • Že obdrží podrobnou a úplnou informaci o tom, jaké jsou v dané oblasti dostupné zdravotnické a sociální služby a jaké jsou další možnosti podpory a pomoci
  • Že mu bude dostupná pomoc a vysvětlení v případech, kdy bude potřebovat informace o svém  onemocnění pro další rozhodnutí.
  3. Podpora zdraví

  Starší občan může očekávat, že bude informován:

  • O zdravém způsobu života
  • O zdravé výživě
  • O pohybovém režimu a cvičení
  • Že bude mít nárok na celkové preventivní lékařské vyšetření ve věku 65 a 75 let, eventuálně častěji dle zdravotního stavu či potřeb.
  4. Léky

  Starší pacienti mají právo očekávat, že jim budou předepsány léky vhodné k léčení jejich nemoci

  Dále je žádoucí:

  • Aby nápisy na lékovkách byly dostatečně čitelné
  • Aby se lékovky daly bez obtíží otevírat
  • Aby byly léky poskytovány způsobem, který pomůže staršímu pacientovi či tomu, kdo mu lék podává, lék správně dávkovat a bude minimalizovat omyly a opomenutí.
  5. Transport

  Starší občan může očekávat:

  • Že mu bude zajištěna přiměřená doprava v případech, že si ji nebude moci zajistit sám, aby se dostal do zdravotnického zařízení
  • Že ve zdravotnických zařízeních budou všechny prostory a směry vyznačeny jasným a srozumitelným způsobem
  • Že bude fungovat dopravní spojení mezi nemocnicemi, které bude co nejjednodušší a nejdostupnější
  6. Zdravotní problémy

  Je žádoucí, aby nemocnice měly oddělení, která jsou specializována na medicínskou a psychiatrickou problematiku starších pacientů. Tato oddělení mohou mít různé názvy, například oddělení medicíny stáří, oddělení geriatrické medicíny atd. Důležitá je týmová spolupráce s pracovníky ostatních oborů včetně rehabilitace a sociální práce.

  Poruchy paměti

  Samotné stáří nezpůsobuje zhoršování paměti. Někdy může mít zhoršování paměti léčitelnou příčinu. Jestliže se paměť výrazně zhoršuje:

  • Je vhodné vyšetření  psychiatrem, geriatrem či jiným odborným lékařem, který se věnuje problematice poruch paměti
  • V těch případech, kdy se jedná o onemocnění progredující a neléčitelné, mohou pacienti i ti, kteří se o ně starají, očekávat, že jim bude poskytnuta podpora a rada, a to takovým způsobem, který bude užitečný a přijatelný jak pro pacienta, tak pro jeho blízkého
  Pády a zhoršující se hybnost

  S přibývajícím věkem  narůstá  riziko pádů a zvyšuje se pravděpodobnost, že samostatný pohyb bude obtížnější. Pokud tomu tak je, je třeba hledat příčinu, která může být např. v cévním onemocnění či jiné nemoci. Mnoho příčin pádů je léčitelných.

  Proto v případě zhoršování hybnosti či pádů může starší pacient očekávat:

  • Vyšetření specializovaným týmem odborníků
  • Že mu budou zapůjčeny kompenzační pomůcky, pokud je bude potřebovat, a bude poučen o jejich správném užívání
  • Že budou učiněna taková opatření, aby mu byla poskytnuta pomoc v nenadálých situacích – např. nouzové volání s čidlem na těle k přivolání pomoci.
  Inkontinence

  Situace, kdy není pacient schopen udržet moč či stolici, nastává v důsledku různých onemocnění. Je třeba využít všechny možnosti léčení včetně ev. chirurgického řešení.

  V případě inkontinence, ať je z jakékoli příčiny, může pacient očekávat:

  • Specializované vyšetření k objasnění příčiny inkontinence a posouzení možností léčení
  • V případech, kdy je tento stav neovlivnitelný, odbornou radu, pomoc a takové pomůcky, které mu pomohou tuto situaci zvládnout.
  7. Nemoc

  Starší nemocní mají nárok na neodkladnou lékařskou péči v případě, že ji potřebují. Může jim ji poskytnout buď jejich praktický  lékař, pohotovostní služba či jiný lékař.

  V případě, že zdravotní stav staršího pacienta vyžaduje hospitalizaci, může pacient očekávat:

  • Že prostředí zdravotnického zařízení i složení  týmu  budou respektovat potřeby jeho zdravotního  stavu
  • Že  bude ošetřován zkušeným a zaškoleným týmem znalým komplexní  problematiky starších pacientů
  • Že budou správně diagnostikovány a léčeny tělesné i psychické problémy
  • Že multidisciplinární tým  v případě potřeby posoudí komplexně zdravotní stav, zdravotní a sociální potřeby staršího pacienta
  • Že všichni profesionálové, kteří se podílejí na péči, budou účelně komunikovat v zájmu hladkého průběhu léčení
  • Že zůstane v nemocnici právě tak dlouho, jak dlouho bude vyžadovat jeho zdravotní stav
  8. Zotavení a rehabilitace

  Starší pacienti potřebují často delší dobu k uzdravení a navrácení jejich  původního funkčního stavu.

  Proto je důležité:

  • Aby zůstali v péči zdravotnického zařízení do doby, než se budou moci bezpečně vrátit domů nebo než bude nalezeno jiné vyhovující řešení
  • B případě, že zdravotní stav staršího pacienta neumožňuje úplně nezávislý život, během dvou týdnů od komplexního posouzení potřeb by měl být zajištěn takový soubor zdravotnických a sociálních služeb, který umožní pacientovi návrat domů
  • Aby pacienti senioři byli léčeni a ošetřováni multidisciplinárním týmem, který bude identifikovat a podporovat reziduální schopnosti a zajistí rehabilitaci k návratu  či zlepšení  soběstačnosti a možnosti nezávislého života
  • Aby se také  rodinní příslušníci a jiní, kteří pacientovi pomáhají, mohli podílet na rehabilitaci.
  9. Propuštění z nemocnice

  Je žádoucí a nutné:

  • Aby před propuštěním ze zdravotnického zařízení bylo rozhodnuto o optimálním způsobu další  péče, která bude odpovídat potřebám staršího pacienta.. Nemocnice domluví další domácí péči s poskytovateli v místě bydliště. Pacient má právo podílet se na tomto rozhodování sám či prostřednictvím rodinných příslušníků nebo jiných osob, které si sám zvolí.
  • Aby při propuštění byl pacient informován a poučen o všech důležitých skutečnostech tak, aby mu bylo známo, jak má dále pokračovat v rehabilitaci a rekonvalescenci.
  • Umožnit  staršímu pacientovi, který potřebuje komplexní zdravotnické a sociální služby a přeje si setrvat doma, domácí péči dle jeho potřeb objektivizovaných komplexním odborným posouzením.
  10. Denní centra

  Nepotřebuje-li starší pacient hospitalizaci v nemocnici či byl-li právě propuštěn a je-li vhodná denní péče, je zapotřebí:

  • Aby mu praktický lékař doporučil pobyt v denním centru pro další rehabilitaci
  • Aby se v denním centru  o jeho zdravotní stav staral multidisciplinární tým
  • Aby mu byla zajištěna doprava do denního centra, není-li si schopen zajistit dopravu sám
  11. Respitní péče

  Jestliže se o staršího pacienta starají dlouhodobě rodinní příslušníci, profesionálové či jiní pečující, mohou po čase všichni (pacient i ošetřující) cítit potřebu tuto péči a kontakt na chvíli přerušit. Může se také stát, že pečující bude mít zdravotní problémy, které mu přechodně znemožní tuto činnost.

  Proto by měl mít starší pacient a jeho ošetřovatel  nárok:

  • Na pomoc při zhoršení zdravotního stavu, kterou mu zprostředkuje buď praktický lékař nebo tým domácí péče
  • Na dva až tři týdny respitní péče – pobytu v domově důchodců, ošetřovatelském ústavu či nemocnici podle pacientova zdravotního stavu. Tento pobyt může být předem domluven tak, aby časově vyhovoval pacientovi i pečujícím.
  12. Komunitní a sociální služby

  Mají-li být služby pro seniory funkční a úplné, je zapotřebí dobré komunikace  mezi praktickým lékařem a pracovníky domácí péče i sociálních služeb. V rámci komunitní péče může pacient vyššího věku očekávat, že mu budou v případě potřeby poskytovány tyto služby:

  • Pobyt v denním centru
  • Domácí péče
  • Noční „hlídání“ a večerní návštěvy  (ukládání ke spánku)
  • Pomůcky pro inkontinentní
  • Přiměřené pomůcky napomáhající při denních sebeobslužných činnostech
  • Praní prádla
  • Fyzioterapie
  • Hygienické služby (vykoupání), péče o nohy
  • Systém monitorující bezpečnost v případech, že pacient žije sám, prostředky pro  prevenci úrazů.

  Pravidelně je třeba přezkoumávat účelnost těchto služeb a prostředků a přizpůsobovat je aktuálním potřebám pacienta.

  13. Změna domova

  Není-li starý občan již schopen zůstat doma, je třeba mu umožnit pobyt v instituci.

  Než k tomu dojde, je třeba provést  komplexní multidisciplinární šetření v komunitě a v  případě potřeby doporučit další specializované vyšetření či léčení zdravotních problémů a rehabilitaci ve zdravotnickém zařízení. Pacient a jeho rodina musejí být seznámeni s týmem, který pacienta vyšetřuje.

  V instituci má starší občan právo očekávat:

  • Že bude vypracován  plán péče, který bude pravidelně kontrolován a přizpůsobován jeho potřebám
  • Že bude rozhodovat, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, o svém způsobu života včetně toho, kdy si přeje soukromí a kdy chce být ve společnosti
  • Že jeho pohyb mimo instituci nesmí být omezován, stejně tak i jakékoli jiné kontakty včetně pošty, telefonu či návštěv
  • Pokud žije v ošetřovatelském domě, že tato instituce bude pravidelně a zevrubně kontrolována  tak, aby byla zajištěna kvalitní péče
  • Že bude péče o něj odborně vedena specialistou geriatrem, bude-li jeho stav vyžadovat složitější lékařskou péči a ošetřování
 • Poskytované služby
  Poskytované služby na ODN
  • Pro hospitalizované pacienty je v přízemí budovy k dispozici klubovna a pracovní terapie.
  • V letním období je možné posedět v areálu pod krytou markýzou, kam vyvážíme i nepohyblivé pacienty s lůžkem.
  • Pacienti mají možnost si půjčovat knihy a sledovat televizi na pokojích, nebo společně televizi v jídelně.
  • Možno objednat pedikúru za platbu a zajišťujeme holení a stříhání soukromou kadeřnicí.
  • Duchovní služba:
      • duchovní péče přímo na oddělení OGNP
      • mše v nemocniční kapli, více informací najdete ZDE.
 • Osobní potřeby pacienta
  Pokud se chystáte k hospitalizaci na naše oddělení, přineste si, prosím, tyto osobní pomůcky:
  • Zubní kartáček a pastu i pro pacienty  se zubní protézou
  • Ručník, žínku, jednorázové kapesníky
  • Šampón, sprchový gel nebo mýdlo
  • Zvláčňující krém na tělo
  • Toaletní papír
  • Pokud pacient potřebuje – i jednorázové plenkové kalhotky
  • Vhodnou obuv na přezutí s neklouzavou podrážkou
  • Soupis léků, které pacient aktuálně užívá
  • Kontaktní adresu na příbuzné a obvodního lékaře

  Není vhodné nosit k hospitalizaci větší finanční obnos a cennosti. Pokud si je pacient neuloží do pokladny nemocnice, ručí si za peníze a cennosti sám.